Regulamin wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Łochowie

§1. Prawo korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • a) okazać dowód osobisty, względnie legitymację szkolną.
  • b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 7. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§2. Wypożyczanie

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może skrócić ustalony w &2 pkt.1 termin zwrotum książek jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 6. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych tylko za zgodą rodziców lub opiekunów.
 7. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury i w korzystaniu z katalogów.

§3. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną, powinien tez zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Za zagubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić nową lub zwrócić jej dwukrotną aktualną (rynkową) wartość. Czytelnik może także za zgodą kierownika wypożyczalni dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartość, przydatną dla biblioteki.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§3. Przetrzymanie książek

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w &2 pkt.1, 3 biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł za każdy miesiąc po terminie zwrotu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik wypożyczalni może zmniejszyć wysokość kary lub odstąpić od jej stosowania.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszty jego wysłania wg obowiązujących cen.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń na drodze prawnej.
 4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób uchylających się od zwrotu książek.

§5. Przepisy końcowe

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiona prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w
  tej sprawie podejmuje kierownik wypożyczalni.
 2. W związku z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) czytelnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celach statystycznych, oraz
  w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
Back to Top
Skip to content