OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. MEDARDA DOWNAROWICZA W ŁOCHOWIE

1. Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu

2. Miejsce wykonywania pracy: Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie

3. Zakres obowiązków:

a) Opracowywanie planu finansowego oraz harmonogramu wydatków BP,

b) Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej jednostki zgodnie z zasadami ustawy
o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

c) Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi z rachunku jednostki,

d) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych,

e) Nadzór nad majątkiem jednostki (środki trwałe, inwentaryzacja),

f) Sporządzanie list płac, prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz prowadzenie dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego,

g) Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,

h) Opracowywanie dokumentów i instrukcji wewnętrznych regulujących organizację rachunkowości
w BP oraz nadzór nad ich stosowaniem,

i) Rozliczanie dotacji z pozyskanych środków finansowych z programów rządowych oraz
środków unijnych.

4. Wymagania niezbędne:

Głównym księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,a także nie była karana za przestępstwo umyślne;

 • nie miała orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

 • spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Znajomość zagadnień i przepisów w zakresie:

 • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 • Ustawy o finansach publicznych,

 • Ustawy o rachunkowości

 • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Ustawa o bibliotekach

 • Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

5. Wymagania dodatkowe:

a) Znajomość zasad pełnej księgowości, planu kont oraz zasad gospodarki finansowej instytucji kultury,

b) Roczne doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,

c) Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych (Sage Symfonia FK, Sage Symfonia kadry i płace). programu płatnik oraz systemów bankowości elektronicznej,

d) Umiejętność organizacji pracy własnej,

e) Rzetelność, skrupulatność,

f) Umiejętność analitycznego myślenia,

g) Komunikatywność.

6. Warunki pracy na stanowisku:

a) Stanowisko znajduje się na parterze w budynku z wejściem po schodach (brak windy),

b) Praca siedząca,

c) Stanowisko wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe,

d) Kontakty osobiste i telefoniczne z przełożonym oraz współpracownikami.

7. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata (wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia)

b) list motywacyjny kandydata;

c) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

d) kserokopia dokumentów potwierdzających staż,

e) kserokopia zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje;

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

h) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku;

i) potwierdzenie zapoznania się z klauzula informacyjną dla kandydatów (załącznik
nr 2 do kwestionariusza osobowego kandydata);

j) oświadczenie o następującej treści: „Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji
na stronie Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych”.

Informacje dodatkowe :

Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Główny Księgowy należy składać w Bibliotece Publicznej w Łochowie, ul. 1 Maja 24, 07-130 Łochów, w terminie
do
17 września do godziny 12:00.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem telefonu 25 675 02 60.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie (rozmowa kwalifikacyjna).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

Dyrektor Biblioteki zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Załacznik nr 1 – kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie

Załącznik nr 2 klauzuli informacyjnej dotyczącej naboru na ogłoszone stanowisko

Back to Top
Skip to content