1 października 2023

IOD / RODO

IOD / RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo.

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wdrożyliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych wszystkich Państwa korzystających z naszej oferty, współpracujących w różnym zakresie jest Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza
  w Łochowie, ul. 1 Maja 24, 07 – 130 Łochów, który reprezentuje dyrektor. Dane kontaktowe: numer telefonu:  25 675 02 60, adres e – mail: biblioteka-lochow@bplochow.pl
 2. Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod nr telefonu 512323044 lub adresem e-mail: iod@bplochow.pl
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e RODO, ustaw i rozporządzeń szczególnych prawa krajowego:
  1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
  2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  3. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  4. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  5. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  7. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie korzystania ze zbiorów biblioteki, prowadzenie działalności kulturalnej, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju przedsięwzięć, kierowanych do Państwa w postaci imprez kulturalnych wystawienniczych, konkursów czytelniczych, recytatorskich itp.
 5. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie wynikającym z ich zakresów obowiązków. 
 6. Odbiorcami danych osobowych w ściśle określonych przypadkach mogą być Gmina Łochów, uprawnione organy kultury, organy publiczne, instytucje upoważnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa itp.
 7. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przyjętego celu, obowiązku prawnego nałożonego na Administratora między innymi wynikającego z ustawy
  o bibliotekach, kulturalnej oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 9. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu osiągnięcia przyjętego celu, wygaśnięcia upoważnienia lub żądania ich usunięcia, a przechowywane nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń stron. 
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora  przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą;
  • prawo sprostowania danych (które są nieprawidłowe);
  • prawo usunięcia danych (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
  • prawo ograniczenia przetwarzania w określonych w art. 18 RODO przypadkach (tylko takich, które były pozyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
  • prawo przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO).
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia RODO.
 11. Dane organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

Dane IOD – Marek Cendrowski

nr telefonu: 512323044 

e-mail: iod@bplochow.pl

 

W imieniu Administratora

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łochowie

 

Back to Top
Skip to content